شناسه ملی یک کد 11 رقمی یکتا است که به هر شخصیت حقوقی در ایران اختصاص میابد. با استفاده از این سرویس میتوانید صحت یک شناسه ملی را بررسی فرمایید.

تماس با ما | شرایط استفاده © هاستفا  تماس با ما
www.cardinfo.ir