با سرویس بررسی شماره کارت بانکی میتوانید از بانک صادر کننده کارت مطلع شوید. همچنین میتوانید صحت شماره کارت بانکی را بررسی کنید و اگر شماره کارت طبق فرمت استاندارد نباشد از آن مطلع شوید.
در این سرویس با وارد کردن پیش شماره ی کارت بانکی، بانک صادر کننده ی آن کارت مشخص میشود و با وارد کردن کامل 16 رقم کارت صحت آن مشخص میشود.

تماس با ما | شرایط استفاده © هاستفا  تماس با ما
www.cardinfo.ir