شماره شبا

تبدیل شماره حساب به شماره شبا

در کارت اینفو میتوانید شماره حساب را به شماره شبا تبدیل کنید و شماره شبا را دریافت کنید.
در کارت اینفو شماره شبای را خیلی سریع و راحت دریافت کنید. برای تبدیل شماره حساب به شبا میتوانید از این سایت استفاده کنید و یا از این لینک برای دریافت شماره شبای استفاده کنید.
پیش شماره کارت عبارت است از :
نمونه حساب به صورت میباشد.
کد بانک نزد بانک مرکزی 0 است.