شماره شبا بانک گردشگری

تبدیل شماره حساب بانک گردشگری به شماره شبا

در کارت اینفو میتوانید شماره حساب بانک گردشگری را به شماره شبا تبدیل کنید و شماره شبا را دریافت کنید.
در کارت اینفو شماره شبای بانک گردشگری را خیلی سریع و راحت دریافت کنید. برای تبدیل شماره حساب به شبا میتوانید از این سایت استفاده کنید و یا از این لینک برای دریافت شماره شبای بانک گردشگری استفاده کنید.
پیش شماره کارت بانک گردشگری عبارت است از : 505416
نمونه حساب بانک گردشگری به صورت 1311-9990-345678-1 میباشد.
کد بانک gardeshgari نزد بانک مرکزی 64 است.