شماره شبا بانک شهر

تبدیل شماره حساب بانک شهر به شماره شبا

در کارت اینفو میتوانید شماره حساب بانک شهر را به شماره شبا تبدیل کنید و شماره شبا را دریافت کنید.
در کارت اینفو شماره شبای بانک شهر را خیلی سریع و راحت دریافت کنید. برای تبدیل شماره حساب به شبا میتوانید از این سایت استفاده کنید و یا از این لینک برای دریافت شماره شبای بانک شهر استفاده کنید.
پیش شماره کارت بانک شهر عبارت است از : 502806 و 504706
نمونه حساب بانک شهر به صورت 700833456789 میباشد.
کد بانک shahr نزد بانک مرکزی 61 است.