شماره شبا بانک دی

تبدیل شماره حساب بانک دی به شماره شبا

در کارت اینفو میتوانید شماره حساب بانک دی را به شماره شبا تبدیل کنید و شماره شبا را دریافت کنید.
در کارت اینفو شماره شبای بانک دی را خیلی سریع و راحت دریافت کنید. برای تبدیل شماره حساب به شبا میتوانید از این سایت استفاده کنید و یا از این لینک برای دریافت شماره شبای بانک دی استفاده کنید.
پیش شماره کارت بانک دی عبارت است از : 502938
نمونه حساب بانک دی به صورت 0100123456003 میباشد.
کد بانک dey نزد بانک مرکزی 66 است.