شماره شبا بانک ملی ایران

تبدیل شماره حساب بانک ملی ایران به شماره شبا

در کارت اینفو میتوانید شماره حساب بانک ملی ایران را به شماره شبا تبدیل کنید و شماره شبا را دریافت کنید.
در کارت اینفو شماره شبای بانک ملی ایران را خیلی سریع و راحت دریافت کنید. برای تبدیل شماره حساب به شبا میتوانید از این سایت استفاده کنید و یا از این لینک برای دریافت شماره شبای بانک ملی ایران استفاده کنید.
پیش شماره کارت بانک ملی ایران عبارت است از : 603799
نمونه حساب بانک ملی ایران به صورت 0106748249001 میباشد.
کد بانک melli نزد بانک مرکزی 17 است.